Vill du hitta orsakerna till din ohälsa

eller arbeta proaktivt med din hälsa!

Prova funktionsmedicin för att behandla orsakerna i stället för att enbart dämpa symtom.
 

Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad vidareutveckling av traditionell skolmedicin. Funktionsmedicin brukar även kallas ”The Medicine of Why” eftersom man letar efter de underliggande orsakerna till ohälsa och vill undvika att endast dämpa symtom. Idag räknar man inom funktionsmedicinen med att ca 80 % av alla kroniska sjukdomar har utlösande faktorer inom livsstilen och cirka 80% av dessa går att bota med funktionsmedicin.

Vem passar det?

Passar dig som vill ta ett helhetsgrepp om dina hälsoproblem och är beredd att göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa och välmående. Passar även för dig som vill förebygga framtida besvär och optimera dina förutsättningar att vara stark och frisk livet ut. Exempel på behandlingsbara områden är hudproblem, metabola besvär som övervikt/ högt blodtryck/högt blodsocker/prediabetes, mage- tarm-problem som IBD/IBS/SIBO/gastrit, trötthet/sömnproblem/utmattning, nedstämdhet/oro/ångest och stressrelaterade problem, huvudvärk/migrän, underlivsproblem, sköldkörtelproblem.

Funktionsmedicin passar även för den som vill optimera sin prestationsförmåga mentalt och fysiskt och för den som vill ha ett hälsosamt åldrande.

Hur går det till?

Orsaken till ohälsa kartläggs genom enkäter, provtagning och fysiska eller digitala besök hos terapeut. Inom funktionsmedicin lägger man stor vikt vid att ha gott om tid för klienterna som ofta upplevt sig inte blivit lyssnade på inom den konventionella vården. 

Det funktionsmedicinska angreppssättet vinner mark!

 Funktionsmedicinens modell grundlades i början på 90-talet av Susan och Dr Jeffrey Bland. De uppmärksammade att de mest frekventa kroniska sjukdomarna i de flesta fall har orsakssamband som kan härledas till genetiska uttryck, livsstilsval och påverkan från omgivningen. Att behandla orsakerna kräver en förståelse för dessa orsakssamband samt att ta fram rätt behandling som är individanpassad.

I USA har funktionsmedicinen tagit plats med en ökad efterfrågan för varje år och ett av USA’s mest ansedda sjukhus The Cleveland Clinic samarbetar med The Institute for Functional Medicine (IFM) som leds av Dr. Mark Hyman.  Där ges klienterna gott om tid för att ta reda på och åtgärdade underliggande orsakerna till ohälsa.

 

Behandlingsstrategi


l


Kartläggning: Tillsammans kartlägger vi din hälsa med fokus på händelser som kan vara utlösande faktorer för ohälsa.

Vi använder frågeformulär samt intervjuer för detta ändamål och lägger stor vikt vid att ge klienten gott om tid att berätta om sin situation och de besvär man upplever sig ha.

I kartläggningsarbetet ingår ofta att ta olika funktionsmedicinska prover från blod, avföring, urin eller utandningsluft.  Vi samarbetar med kvalitetsgranskade laboratorier för våra analyser till exempel Nordic  labs.

Proverna kan ofta tas hemma med hjälp av medföljande instruktioner. Venösa blodprover kan tas på till exempel Werlabs. 

Behandling: Inom funktionsmedicinen arbetar vi ofta med ett stort fokus på mage-/tarmhälsan.

Det kommer ständigt ny forskning som visar på sambandet mellan obalans i tarmfloran och skadad tarmvävnad och hur det orsakar olika hälsoproblem.

För att skapa balans arbetar vi med olika kostprogram och kosttillskott för att förbättra floran och för att laga tarmen etc.  Då många av våra moderna hälsoproblem har en stark koppling till våra matvanor får du vara beredd på att göra förändringar i dina kostvanor.

Vi har ett evolutionärt synsätt på kost och som många med oss menar vi att vi behöver mat utan tillsatser och gifter som innehåller mycket naturlig näring.

Men det är inte enbart kost, näring och maghälsan som påverkar ditt välmående vi behöver också lägga stor vikt vid sömn, motion/vardagsrörelse, stressnivån och våra sociala relationer. 

Resultat: Funktionsmedicin tar tid!

För att uppnå bestående förbättring eller till och med i många fall bli helt besvärsfri behöver du sannolikt göra en del förändringar som du håller dig till livet ut.

Samtidigt som det tar tid upplever många en förbättring ganska omgående. 

Är du nyfiken?

Hör av dig så hjälper jag dig!

En resa börjar alltid med ett steg, vare sig det handlar om en fysisk resa eller en inre resa.

Att ta beslut om att börja resan är avgörande, vare sig den kommer bli lång eller kort.

Varje steg som tas tar dig närmare det mål du satt upp för dig själv!

 

Om mig

Cecilia Ödlund Leg. Sjuksköterska, Funktionsmedicinsk terapeut, Diplomerad kost och hälso coach, Diplomerad för analys av gentester inom hälsa, hormoner och sport. Diplomerad för analys av blodtest gällande födoämnesintoleranser.

© Copyright Institute of Why